เรียน ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก (รัฐประศาสนศาสตร์)เรียน เสาร์และอาทิตย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2016-05-27 02:56:37 1096 ครั้ง
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรียน ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก (รัฐประศาสนศาสตร์)เรียน เสาร์และอาทิตย์

 
1.ระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
  คุณสมบัติผู้สมัครจบปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขา
  รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 1/2559 สมัครระหว่าง เมษายน-กรกฎาคม 2559 เปิดเรียน สิงหาคม 2559


 2.ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
  วิชาเอกให้เลือก (1) นโยบายสาธารณะและการจัดการ (2) การบริหารการเงินและการคลัง และ (3) การบริหารการปกครองท้องถิ่น
  คุณสมบัติผู้สมัครจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
  รุ่นที่ 28 ภาคเรียนที่ 1/2559 สมัครระหว่าง เมษายน-กรกฎาคม 2559 เปิดเรียน สิงหาคม 2559

 
3.ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัครจบ ม.6, หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า (มี 2 แผนการเรียน คือ 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่องเทียบโอน)
ภาคเรียนที่ 1/2559 สมัครระหว่าง มกราคม-มิถุนายน 2559 เปิดเรียน สิงหาคม 2559บริหารงานโดย รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศม รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ, ผศ.ดร.วิทยา เจริญศริ,
    ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์, ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร, ดร. ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ และ ผศ.ชาคร คัยนันท์


ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร : 043-723555 (สนง.คณะ) 043-725-438 (สนง. บัณฑิต),   089-276-0329, 087-054-0267