ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคาม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอความกรุณาเข้าไปกรอบข้อมูลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร เพื่อการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับชาติ

2015-08-26 16:24:57 987 ครั้ง

ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคาม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอความกรุณาเข้าไปกรอบข้อมูลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร เพื่อการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับชาติ ตามลิงห์นี้นะครับ 
http://qa.rmu.ac.th/pollBoss/
ลำดับ ชื่อ-สกุล

549260010131 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรมเดื่อ
559260010104 นางสาวจิราพร บาริศรี
549260010126 นายวาริธ ราศี
559260010108 นางผ่องพรรณ มุริกานนท์
549260010101 นางจุฑามาศ ชมผา
549260010128 นายสมเกียรติ เกียรติเจริญ
549260010132 นายสมหมาย กลางหิน
559260010102 นางเขมิกา นุ่มพุ่ม
559260010129 นายศิริเทพ วีระภัทรกุล
559260010113 นางเสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
549260010104 นางสาวภัณฑิลา น้อยเจริญ

เพิ่มข้อมูลอีก
ดับ รหัสประจำตัว ชื่อ สถานภาพ กลุ่ม
549260010101 นางจุฑามาส ชมผา จบ 541/5492600101 
549260010103 นางปวีณรัตน์ แสงโทณ์โพธิ์ จบ 541/5492600101 
549260010104 นางสาวภัณฑิลา น้อยเจริญ จบ 541/5492600101 
549260010105 นางรุ่งเรือง แสนโกษา จบ 541/5492600101 
549260010116 นายเนติพัฒน์ รู้ยืนยง จบ 541/5492600101 
549260010126 นายวาริธ ราศรี จบ 541/5492600101 
549260010128 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ เกียรติเจริญ จบ 541/5492600101 
549260010131 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรมเดื่อ จบ 541/5492600101