ประกาศนักศึกษาปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ท่านใดที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว สามารถยืนเสนอขอรับทุนสับสนุน ได้

2015-08-26 16:22:05 513 ครั้งงานนี้มีลุ่นได้ทุนวิจัย


ประกาศนักศึกษาปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ท่านใดที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว สามารถยืนเสนอขอรับทุนสับสนุน ได้ครับ

Logo
รหัสทุนวิจัย G59A
ชื่อเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก
รายละเอียด ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก
URL : 
แหล่งทุน : ทุน วช.
ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า : 
ปีประกาศทุน(ปีงบประมาณ) : 2559
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 6 กรกฎาคม 2558
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2558
http://nrms.go.th/Coor_ProposalGraduateUI.aspx?fid=4035