คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดย รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารย์ ประธานฯ

2015-08-26 16:19:30 519 ครั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดย รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารย์ ประธานฯ ผศ.ดร.ณัฐชัย จันทะชุม และอาจารย์กรรณิกา ทองดอนเปรียง กำลังประเมินคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม