ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับคณะ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2015-08-26 14:57:07 438 ครั้ง
ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับคณะ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยภาพรวมอยุ่ในระดับดีมาก คะแนน 4.60 (คะแนนเต็ม 5) ผลที่ปรากฏเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรของคณะทั้งคณาจารย์และน้องๆ สายสนับสนุน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการนำของ ท่านคณบดี รองศาสตรจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ