หลักสูตร ปริญญาเอก รป.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตร ปร.ด. สาขานวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดเสวนาทางวิชาการ การเมืองกับการพัฒนาชนชนเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ณ สวนดอนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์

2015-08-26 16:28:06 1120 ครั้ง

หลักสูตร ปริญญาเอก รป.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตร ปร.ด. สาขานวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดเสวนาทางวิชาการ การเมืองกับการพัฒนาชนชนเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ณ สวนดอนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์